Terms and conditions

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Definities
1.1 Skanders: Skanders Gym Ridderkerk BV, tevens handelende onder de handelsnaam Skanders Gym,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68406010, waarin (vecht- en
verdedigings)sport wordt uitgeoefend in de ruimste zin des woords.
1.2 Lid: de wederpartij die een overeenkomst met Skanders sluit.
1.3 Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Skanders en het Lid, bestaande uit het inschrijfformulier,
de algemene voorwaarden en de Huisregels.
1.4 Ingangsdatum: de in het inschrijfformulier vermeldde ingangsdatum van het Lidmaatschap.
1.5 Contracttermijn: de looptijd van het Lidmaatschap, aanvangende op de Ingangsdatum, eventueel
stilzwijgend verlengd en derhalve doorlopend voor onbepaalde tijd.
1.6 Abonnementsgeld: de door het Lid aangegane betalingsverplichting die is verbonden aan het
Lidmaatschap.
1.7 Huisregels: de in de sportschool geldende (gedrags)regels en voorschriften.
Artikel 2: Algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) overeenkomsten waarbij
Skanders goederen of diensten onder welke benaming dan ook levert.
2.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de
overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
2.3. Skanders is gerechtigd de op het Lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen.
Skanders zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. Wijzigingen treden één kalendermaand
na de bekendmaking in werking, tenzij een andere wettelijke termijn is vereist en wordt toegepast.
Indien een Lid een voor hem/haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij/zij het
Lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht
worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Skanders te
zijn ontvangen.
Artikel 3: Lidmaatschap
3.1 Het Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier.
3.2 Ondertekening door een wettelijk vertegenwoordiger is vereist indien het potentiële lid de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Aldus wordt toestemming gegeven door die wettelijk
vertegenwoordiger, die alsdan tevens verantwoordelijk is voor nakoming van het Lidmaatschap.
3.3 Het Lidmaatschap gaat in op de in het inschrijfformulier vermeldde ingangsdatum.
3.4 Bij inschrijving dient het Lid, of de wettelijk vertegenwoordiger, een geldig identiteitsbewijs te
tonen, zodat Skanders de opgegeven identiteit kan controleren.
3.5 Het Lidmaatschap omvat een in het inschrijfformulier aangeduide dienst waaraan een
betalingsverplichting is verbonden en waarop de algemene voorwaarden en de Huisregels van
toepassing zijn.
3.6 Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor een Contracttermijn van 24 of 52 weken en is niet
tussentijds opzegbaar.
3.7 Het Lidmaatschap wordt na afloop van de Contracttermijn stilzwijgend verlengd voor onbepaalde
tijd, tenzij het Lidmaatschap uiterlijk 4 weken voor de afloop van de Contracttermijn schriftelijk
wordt opgezegd.
3.8 Een stilzwijgend verlengd Lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn
van ten hoogte 4 weken.
3.9 Opzegging van het Lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan door middel van het
invullen van een opzegformulier in de sportschool.
3.10 Onder bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte of blessure, kan een schriftelijk
coulanceverzoek worden ingediend bij Skanders. Een dergelijk verzoek moet deugdelijk worden
onderbouwd met bewijs, zoals een verklaring van een arts. Skanders is geheel vrij in de
beoordeling en de eventuele afwijzing van dit verzoek.
3.11 Het Lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Artikel 4: Administratiekosten en Abonnementsgeld
4.1 Aan inschrijving kunnen door Skanders administratiekosten worden verbonden die door het Lid
zijn verschuldigd.
4.2 Abonnementsgeld dient contant of per bank in Euros te worden betaald.
4.3 Abonnementsgeld dient vóór het einde van de vier-weken durende periode vooruit te worden betaald. Als uiterste
betaaldag geldt de laatste dag van de betreffende voorafgaande vier-weken durende periode.
4.4 Indien een Lid in een lopende vier-weken durende periode een Lidmaatschap afsluit dan wordt het Abonnementsgeld
pro rata over het aantal dagen van die periode berekend. In dit geval dient er direct te worden
betaald of volgt er automatische incasso binnen 7 werkdagen.
4.5 Het Lid geeft door afsluiting van het Lidmaatschap toestemming voor automatische incasso van
eventuele administratiekosten, het Abonnementsgeld en eventuele incassokosten.
4.6 Skanders behoudt zich het recht voor om het Abonnementsgeld van het Lidmaatschap eenzijdig
aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte of het tarief van de BTW.
4.7 Skanders behoudt zich eveneens het recht voor om het Abonnementsgeld van het Lidmaatschap
jaarlijks te indexeren met maximaal 5%. Indien deze indexering tijdens de eerste 3 maanden van
het Lidmaatschap wordt doorgevoerd, dan heeft het Lid het recht om deze indexering te
weigeren.
4.8 Skanders behoudt zich daarnaast het recht voor om het Abonnementsgeld van een stilzwijgend
verlengd Lidmaatschap eenzijdig aan te passen. Een Lid die deze wijziging niet wenst te
accepteren, heeft het recht om het Lidmaatschap te beëindigen met ingang van de datum waarop
het eenzijdig aangepaste Abonnementsgeld in werking treedt.
Artikel 5: Niet-nakoming en ontbinding
5.1 In geval van niet-tijdige betaling, waaronder in geval van terugboeking van Abonnementsgeld dat
door middel van automatische incasso werd geïncasseerd, is het Lid zonder verdere
ingebrekestelling in verzuim.
5.2 Te late of onvolledige betaling van het Abonnementsgeld geeft Skanders het recht om het Lid
toegang tot de sportschool te weigeren, zonder dat dit op enigerlei wijze afbreuk doet aan de
verplichting van het Lid om zijn betalingsverplichting(en) na te komen.
5.3 Indien het Lid het Abonnementsgeld niet tijdig betaalt, dan wordt er eenmaal een herinnering met
een betalingsverzoek verzonden. Blijft tijdige betaling uit dan wordt daarna een schriftelijke
aanmaning verzonden waarin het Lid wordt aangemaand om alsnog binnen veertien dagen te
betalen. Blijft tijdige betaling ook daarna uit, dan is het Lid incassokosten verschuldigd van 15%
met een minimum van € 40, en heeft Skanders tevens aanspraak op de wettelijke rente.
5.4 Indien betaling van het Abonnementsgeld ook na herinnering en aanmaning, zoals omschreven in
het voorgaande artikellid, uitblijft, dan wordt het (resterende) Abonnementsgeld over de volledige
Contracttermijn direct opeisbaar. Tevens heeft Skanders alsdan het recht om het Lid toegang tot
de sportschool te weigeren, totdat alle openstaande vorderingen, zoals administratiekosten,
Abonnementsgeld en incassokosten, volledig zijn betaald.
5.5 Skanders heeft het recht om (de inning van) zijn vordering(en) op het Lid uit handen te geven aan
een incassobureau en/of gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, alsmede vorderingen over te
dragen aan een derde partij, waaronder aan een factormaatschappij.
5.6 Skanders heeft het recht om het Lidmaatschap direct en zonder ingebrekestelling of mededeling
te beëindigen in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering,
onderbewindstelling of ondercuratelestelling van het Lid. In deze gevallen wordt het (resterende)
Abonnementsgeld over de volledige Contracttermijn direct opeisbaar.
Artikel 6: Persoonsgegevens
6.1 Door inschrijving geeft het Lid toestemming aan Skanders om zijn/haar gegevens
(geautomatiseerd) te verwerken en op te slaan in de administratie van Skanders zodat deze ten
behoeve van het Lidmaatschap gebruikt kunnen worden.
6.2 Skanders verwerkt de persoonsgegevens van het Lid met inachtneming van de toepasselijke weten regelgeving inzake privacy, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. Skanders
verwerkt persoonsgegevens voor het verlenen van zijn diensten, het berekenen en vastleggen van
inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen, het innen van vorderingen, waaronder
begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van
intern beheer, het onderhouden van contacten met leden, het behandelen van geschillen en het
doen uitoefenen van accountantscontrole, het verlenen van medewerking aan de heffing of
invordering van belastingen of de uitvoering of toepassing van wetgeving.
6.3 Wijzigingen in persoonsgegevens van het Lid, zoals adres- of bankgegevens, dienen direct
schriftelijk aan Skanders te worden doorgegeven. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze
wijzigingen, als gevolg waarvan Skanders kosten dient te maken om deze nieuwe
persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.
Artikel 7: Faciliteiten, lesroosters en openingstijden
7.1 Skanders behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen in aangeboden
diensten, lesroosters en openingstijden.
7.2 Skanders behoudt zich het recht voor om de sportschool te sluiten op algemeen erkende
feestdagen.
7.3 Skanders behoudt zich tevens het recht voor om de sportschool vanwege vakantie te sluiten met
een maximum van eenentwintig dagen per jaar.
7.4 Skanders behoudt zich eveneens het recht voor om de sportschool te sluiten voor 14 dagen
wegens noodzakelijke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
7.5 In de in dit artikel bedoelde situaties van sluiting is Skanders geen restitutie van Abonnementsgeld
verschuldigd.
Artikel 8: Huisregels
8.1 Skanders hanteert Huisregels die voor elk Lid van toepassing zijn. Deze Huisregels worden
verkregen bij inschrijving en kunnen eveneens tussentijds worden opgevraagd. Huisregels kunnen
eenzijdig door Skanders worden aangepast.
8.2 Bij overtreding van de Huisregels heeft Skanders, onder meer afhankelijk van de ernst van de
overtreding en eventuele recidive, het recht om het Lid voor een (langdurige) periode de toegang
tot de sportschool te ontzeggen of het Lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder dat dit
afbreuk doet aan de verplichting van het Lid om het Abonnementsgeld volledig te blijven voldoen.
8.3 Het is niet toegestaan om rookwaren, alcohol of drugs te gebruiken binnen de sportschool van
Skanders. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van het
Lidmaatschap, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichting van het Lid om het
Abonnementsgeld volledig te blijven voldoen.
8.4 Skanders is gerechtigd om op elk tijdstip identificatie van een Lid te vragen om zijn/haar
Lidmaatschap te controleren.
Artikel 9: Veiligheid, aansprakelijkheid en overmacht
9.1 Skanders is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in de
sportschool. Geadviseerd wordt om waardevolle zaken niet mee te nemen naar de sportschool.
9.2 Het Lid is zich ervan bewust dat het uitoefenen van sport risicos met zich meebrengt. Het Lid
verklaart door inschrijving ofwel (volledig) gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten
van Skanders, ofwel om in andere gevallen bewust volledig voor eigen risico deel te nemen aan
sportactiviteiten. Het Lid zal bij twijfel omtrent zijn gezondheid vooraf zijn huisarts raadplegen.
9.3 Overeenkomsten tussen Skanders en het Lid en/of hieruit voortvloeiende en/of verband
houdende verbintenissen zijn enkel inspanningsverbintenissen.
9.4 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan (de uitvoering van) het Lidmaatschap en/of resultaten
of gevolgen daarvan. Het Lid vrijwaart Skanders tegen alle aanspraken van derden, kosten van
juridische bijstand daar onder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien
uit het Lidmaatschap.
9.5 Ongelukken en/of schade en de daaruit voortvloeiende of daarmede samenhangende kosten
en/of aansprakelijkheden, die als gevolg van de beoefening van enigerlei (sport)activiteit binnen
de sportschool ontstaat, is voor eigen verantwoording en risico van het Lid, behoudens voor zover
er sprake zou zijn van opzet of bewuste roekeloosheid door Skanders.
9.6 Alle vormen van aansprakelijkheid van Skanders, jegens het Lid of mogelijke derden, voor alle
vormen van schade, die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering
van) het Lidmaatschap, zijn, in ieder geval, beperkt tot het bedrag of de bedragen die in het
desbetreffende geval uit de hoofde van de door Skanders gesloten aansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald.
9.7 Een mogelijke aanspraak op schadevergoeding van het Lid vervalt voorts in ieder geval zes
maanden nadat het Lid bekend wordt, of bekend had behoren te zijn, met de schade die direct of
indirect voortvloeit uit een gebeurtenis en/of omstandigheid waarvoor Skanders aansprakelijk is,
zou kunnen zijn of op enigerlei wijze wordt of kan worden gehouden.
9.8 Skanders is in geval van overmacht of bij externe verhinderende omstandigheden die niet aan zijn
schuld zijn te wijten, niet gehouden tot nakoming van enige verplichting.
Artikel 10: Slotbepalingen
10.1 Op deze overeenkomst in Nederlands recht van toepassing.
10.2 De Rotterdamse rechtbank is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen
Skanders en het Lid, alsmede van geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met het
Lidmaatschap, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de
weg zouden staan.


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......